Den er et resultat av vedtatte planprogram og arbeid med informasjonsinnhenting og medvirkning i flere faser. For å sikre videre god prosess med sluttproduktet, vil vi invitere innbyggere, organisasjoner, offentlige instanser og andre til å komme med høringsinnspill.

I tråd med Lokalsamfunnsplan og pågående arbeid med planverk i Longyearbyen lokalstyre, er det besluttet å utarbeide en strategisk plan for oppvekst og kultur. Denne er et resultat av vedtatte Planprogram for oppvekstplan Longyearbyen lokalstyre 2018-2023, Saksnr. 2017/954-2.

Lokalsamfunn-, oppvekst- og kulturutvalget har gjort vedtak 04. juni 2024 om å legge forslag til strategisk plan for oppvekst og kultur ut på høring med høringsfrist 18.08.24. Det er mål om at endelig plan kommer opp til ordinær behandling i LOKU september og Lokalstyret oktober 2024.

Mål for Strategisk plan for oppvekst og kultur er å peke ut og konkretisere områder for hvordan vi skal oppnå lokalsamfunnsplanens målsetting mot 2033, og hvilke verdier vi skal legge til grunn for å klare dette. Planen inneholder målområder og innsatsområder som er grunnleggende for å bidra til å opprettholde Longyearbyen som et godt sted å leve et bærekraftig liv

For å sikre brukermedvirkning og innbyggerinvolvering vurderes det som viktig og riktig å legge den overordnede strategiske planen ut på høring. Planen vil da legge føringer for utarbeidelse og/eller evalueringer av enhetsplaner og andre planer som ligger under sektor for oppvekst og kultur.»

 

Du kan sende inn merknader til planarbeidet og tiltak innen 18.august .2024

Innspill og merknader merkes "2024/526  innspill strategisk plan oppvekst og kultur" og sendes til post@lokalstyre.no

 

Har du spørsmål til planarbeidet?

eventuelle spørsmål kan stilles til anne.jahre@lokalstyre.no

 

Videre saksgang

Vi gjør oppmerksom på at innsendte merknader og innspill til planarbeidet ikke blir besvart direkte. Alle innspill blir kommentert og oversendt sammen med saken ved videre politisk behandling.

 

Dokumenter i saken: