Planprogrammet gjør rede for formål med planområdet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, og planprosessen med frister og medvirkning.

Formålet med delplanen er å legge til rette for næringsvirksomhet i form av kontor, håndverksvirksomhet og forretning. Det legges også til rette for verkstedvirksomhet og lagervirksomhet. Planområdet er 5,8 daa og ligger i Sjøområdet nordvest for Longyearbyen sentrum. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 22/532 (Transporten), 22/305 (Gml. Potetlager), 22/696, og del av 22/427, 22/1 og 22/448. Planens endelige avgrensning blir avklart som en del av det videre planarbeidet.

Berørte myndigheter, innbyggere og organisasjoner mfl. som har særlig interesse for planarbeidet er gjennom offentlig ettersyn i perioden 20.11.2023 - 20.12.2023 gitt anledning til å uttale seg. Det kom inn 5 innspill til planprogrammet, en oppsummering av innspillene med kommentar fra forslagsstiller ligger vedlagt.

 

Her finner du fastsatt planprogram

Her finner du saksprotokoll fra den politiske behandlingen PDF document ODT document


Andre dokumenter i saken: