Men hvordan kan vi sikre at alle føler seg sett og hørt i et samfunn som stadig endrer seg? 

Det var temaet for dialogmøtet som lokalstyret inviterte til for utenlandske statsborgere denne uken.

Lokalstyreleder Terje Aunevik ønsket velkommen til en åpen og ærlig samtale med de fremmøtte.

Aunevik ga en kort innføring i lokalstyrets rolle og ansvarsområder, og forklarte hvordan det forholder seg til staten og den sentrale forvaltningen. Han oppfordret også til å komme med innspill til Svalbardmeldingen, som nå skal til behandling i Utenriks og forsvarskomiteen før den går til ordinær høring på Stortinget senere i år.

Språkbarrierer

Mange av de som deltok på møtet tok opp utfordringene med å lære norsk, og uttrykte et sterkt ønske om å få språkopplæring i regi av det offentlige. De fortalte at de hadde vansker med å forstå arbeidskontrakter, skjemaer og annen informasjon på norsk, og at de følte seg ekskludert fra samfunnet på grunn av språkbarrierer.

– Vi vil gjerne være en del av dette fellesskapet, men det er vanskelig når vi ikke kan kommunisere på norsk, sa en av deltagerne.

Noen pekte også på at det var lite språklig støtte for foreldre med barn i skolen, og at det var utfordrende å hjelpe barna med leksene.

ID-kort

Et annet tema som ble diskutert var behovet for et eget ID-kort for dem som bor på Svalbard. Noen fortalte at de brukte alkoholkortet som legitimasjon i ulike situasjoner, for eksempel i passkontrollen eller på flyplassen.

– Vi blir nervøse når vi hører at alkoholkortet skal fjernes, for det er det eneste beviset vi har på at vi er bosatt her, sa en.

Det ble foreslått at lokalstyret kunne ta opp spørsmålet om et ID-kort som viste at man hadde oppholdstillatelse på Svalbard med sentrale myndigheter.

Usikkerhet

Flere av de utenlandske statsborgerne uttrykte også bekymring for fremtiden, og sa at de følte seg usikre på grunn av signalene i Svalbardmeldingen. De mente at meldingen ga inntrykk av at staten ikke verdsetter dem, og at de ikke er velkomne i Longyearbyen.

– Mange her føler at de ikke hører til, at staten ikke stoler på dem. Det føles ikke lenger som en stor lykkelig familie, sa en av møtedeltagerne.

Aunevik forsøkte å berolige dem, understreket at hans grunnholdning er at den som bor i Longyearbyen er en medborger i Longyearbyen uansett hvilket pass man bærer. Videre  sa han at Svalbardmeldingen ikke er vedtatt ennå, og at det er rom for å påvirke den gjennom høringsprosessen og at det kan gjøres merknader til meldingen 

Han fikk også spørsmål om å være en mellommann mellom de utenlandske statsborgerne og de offisielle representantene fra Oslo når de kommer til Longyearbyen.

Kvartalsvis

Møtet ble avsluttet med en takk fra lokalstyrelederen, som sa at han var glad for å ha denne dialogen med de utenlandske statsborgerne, og at han ønsket å fortsette den. Han foreslo at det kunne arrangeres kvartalsvise møter, der ulike temaer kunne tas opp, og der de kunne gi tilbakemeldinger på lokalstyrets arbeid.

– Vi setter pris på at dere er her, og at dere bidrar til å gjøre Longyearbyen til et mangfoldig og spennende sted.  Vi vil gjerne høre deres stemmer, og vi vil gjerne hjelpe dere med de utfordringene dere møter innenfor det rommet Lokalstyret har, sa Aunevik.

Har du spørsmål eller innspill kan du kontakte:

Terje Aunevik
terje.aunevik@lokalstyre.no

Har du innspill til hvordan LL kan tilrettelegge kommunikasjonen og innbyggerdialogen, kontakt:

Felicia Øystå
felicia.oysta@lokalstyre.no

Andre spørsmål:
post@lokalstyre.no

 

English:

(Generated by CoPilot)

Longyearbyen is a vibrant place, where people from different countries and cultures live side by side.

But how can we ensure that everyone feels seen and heard in a society that is constantly changing? That was the topic for the dialogue meeting that the local council invited to for foreign citizens this week.

Local council leader Terje Aunevik welcomed an open and honest conversation with those who attended.

Aunevik gave a brief introduction to the local council's role and responsibilities, and explained how it relates to the state and the central administration. He also encouraged to provide input to the new Government white paper for Svalbard (Stortingsmelding for Svalbard), which will be on public consultation later this year.

Language barriers

Many of those who participated in the meeting brought up the challenges of learning Norwegian, and expressed a strong desire to receive language training from the public sector. They told that they had difficulties understanding employment contracts, forms and other information in Norwegian, and that they felt excluded from society because of language barriers.

– We would like to be part of this community, but it is difficult when we cannot communicate in Norwegian, said one of the participants.

Some also pointed out that there was little language support for parents with children in school, and that it was challenging to help the children with homework.

ID card

Another topic that was discussed was the need for a separate ID card for those who live in Svalbard. Some told that they used the alcohol card as identification in various situations, such as in passport control or at the airport.

– We get nervous when we hear that the alcohol card will be removed, because it is the only proof we have that we live here, said one.

It was suggested that the local council could raise the question with the central authorities about an ID card that showed that one had a residence permit in Svalbard.

Uncertainty

Several of the foreign citizens also expressed concern for the future, and said that they felt insecure because of the signals in the Svalbardmelding. They thought that the report gave the impression that the state did not appreciate them, and that they were not welcome in Longyearbyen.

–  Many here feel that they do not belong, that the state does not trust them. It does not feel like a big happy family anymore, said one of the meeting participants.

Aunevik tried to reassure them, and said that the Svalbard report is not adopted yet, and that there is room to influence it through the consultation process.

He also got asked to be an intermediary between the foreign citizens and the official representatives from Oslo when they come to Longyearbyen.

Quarterly

The meeting was concluded with a thank you from the local council leader, who said that he was happy to have this dialogue with the foreign citizens, and that he wanted to continue it. He suggested that quarterly meetings could be arranged, where different topics could be addressed, and where they could give feedback on the local council's work.

– We appreciate that you are here, and that you contribute to making Longyearbyen a diverse and exciting place. We want to hear your voices, and we want to help you with the challenges you face, said Aunevik.

If you have questions or input, you can contact:

Terje Aunevik
terje.aunevik@lokalstyre.no

If you have input on how LL can facilitate communication and citizen dialogue, contact:

Felicia Øystå
felicia.oysta@lokalstyre.no

Other questions:
post@lokalstyre.no

Information for foreigners in Longyearbyen